Tres experts aliens a la comunitat autònoma del pacient revisaran si el tracten amb CART

Cada sol·licitud es tramitarà a través del Sistema d’Informació del Fons de Cohesió.

Tres experts independents a la comunitat autònoma d’on procedeixi el pacient avaluaran cada sol·licitud d’administració de teràpia CART i donaran una resposta en un termini de 72 hores laborals, a l’estil del que es fa en l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), segons s’ha parlat a la Comissió Delegada del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, que es va celebrar a finals de febrer.

Cada sol·licitud d’assistència aniria dirigida a un centre designat per a l’ús d’aquests medicaments de teràpies avançades, que hauria d’incorporar al Sistema d’Informació del Fons de Cohesió (SIFCO) les dades relatives a l’assistència. No obstant, les persones que han assistit a la cita han senyalat que el fons de cohesió podria no ser suficient per assumir el cost d’aquestes teràpies.

Perseguir l’equitat

A la reunió de la Comissió Delegada s’ha tractat l’informe del grup de treball institucional, format pel Ministeri de Sanitat, representants de les comunitats autònomes i les tres federacions d’associacions de pacients.

S’ha posat el focus en què aquest sistema persegueix l’equitat i la correcta utilització d’aquesta teràpia gènica al llarg de tot el Sistema Nacional de Salut.

Un cop que la sol·licitud hagi arribat al SNS i passat per les diferents comissions, es remetrà a la Direcció General de Cartera de Serveis del SNS i Farmàcia per a què sigui estudiada per tres experts que no siguin de la comunitat autònoma d’origen, ni persones o professionals responsables del pacient.

Selecció de centres

En la cita prèvia a l’Interterritorial s’ha posat de manifest que fins que no s’aprovin els criteris per acreditar als centres no es procedirà a la seva selecció, i en l’esborrany del document que s’ha gestionat només apareixen els centres verificats pel laboratori que té teràpia CART amb decisió ferma de preu i reemborsament, Kymriah, de la qual se’n va publicar el seu informe de posicionament terapèutic.

Aquests centres són el Vall d’Hebron, el Clínic i Sant Joan de Déu (Barcelona), i el 12 d’Octubre i Niño Jesús (Madrid. El Clínic i Sant Joan de Déu són a més mencionats per dur a terme assajos amb el CART acadèmic.

Fixació de preus

Quan s’aproven els criteris d’acreditació d’hospitals, es remetran a totes les comunitats i cadascuna d’elles proposarà aquells que considerin aptes per emprar aquesta teràpia avançada. D’aquí sortirà un llistat amb centres per a la seva puntuació.

El debat sobre les CART va finalitzar ressaltant la necessitat de fixar els criteris i el procediment per a la fixació de preus, volent portar a l’Interterritorial unes conclusions, i fer propostes per aquesta fixació, ja que el model de Fons de Cohesió podria ser insuficient per assumit el cost d’aquestes teràpies.

 

Font: redaccionmedica.com

Notícia traduïda per l’AMTHC

Comments are closed