Mentre els pacients esperen un trasplantament formen part d’una llista d’espera.

La gestió de les llistes d’espera és responsabilitat de l’OCATT, exceptuant el ronyó, que es comparteix amb el Laboratori d’Histocompatibilitat de Catalunya ja que hi intervé l’HLA (compatibilitat immunològica entre donant i receptor). Per a la resta d’òrgans no es precisa l’anàlisi de l’HLA abans del trasplantament.

En el cas dels teixits les persones que precisen un implant són controlats pels propis hospitals autoritzats a Catalunya, el temps d’espera és el temps que es triga a detectar el teixit idoni per a cada receptor. Quan el metge o metgessa que tracta la persona necessita un teixit el demana als bancs, i aquests cerquen el teixit idoni per a cada pacient en concret. Si no es troba, s’espera que arribi un teixit idoni per al pacient.

I, pel que fa a la sang de cordó, la sang perifèrica i la medul·la òssia, si es precisa una unitat d’una persona no emparentada, es cerca a través del REDMO a altres bancs internacionals.

Qui pot accedir a la llista d’espera de Catalunya?

El metge o metgessa especialista és qui decideix quan una persona malalta sense cap alternativa de tractament ha d’entrar en llista d’espera. Es realitzen una sèrie de proves que acrediten si s’està en condicions de rebre un trasplantament. La inclusió definitiva a la llista d’espera depèn finalment dels professionals de l’equip de trasplantament que estudien cada cas. Poden accedir a les llistes d’espera de Catalunya les persones següents:

  • Pacients residents a Catalunya.
  • Pacients d’altres comunitats autònomes amb la derivació pertinent de la comunitat.

Criteris d’adjudicació

La transparència en la gestió de la llista d’espera es regeix pels principis de justícia, beneficència i no-discriminació. Els criteris d’adjudicació són diversos, depenent de l’òrgan en qüestió.

Els criteris en l’adjudicació dels òrgans oferts pels coordinadors hospitalaris de trasplantaments dels hospitals generadors de Catalunya, per l’ONT o per les organitzacions d’intercanvi estrangeres als hospitals trasplantadors, són els criteris de prioritat establerts per les comissions assessores de trasplantament de Catalunya i consensuats amb la resta de comunitats autònomes espanyoles a la Comissió Permanent de Trasplantaments del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Aquests criteris són de dos tipus, clínics i territorials, i s’apliquen simultàniament i de manera complementària.

Criteris clínics

El primer criteri que s’aplica en òrgans no renals és el d’urgència 0: en aquest codi s’inclouen aquells malalts que es troben en una situació d’urgència, de manera que si no reben un òrgan en poques hores moriran. Aquest criteri té prioritat en l’àmbit estatal; per tant, el primer òrgan que es genera en qualsevol hospital espanyol és adjudicat al malalt que es troba en aquesta situació.

Un cop verificat que no hi ha cap malalt en urgència 0, s’apliquen els criteris de trasplantament electiu: en aquest cas, l’adjudicació es basa en la compatibilitat de grup sanguini, pes i talla entre donant i receptor, i el criteris de gravetat en el cas del trasplantament hepàtic.

Per a l’adjudicació dels òrgans en situació de trasplantament electiu s’utilitzen, de manera complementària, els criteris territorials.

Criteris territorials

L’òrgan s’adjudica a l’hospital que el genera, si aquest és un centre trasplantador.

Si l’hospital generador no té receptor compatible, o no és un centre trasplantador, l’òrgan s’adjudica a un altre dels centres trasplantadors de Catalunya, segons els criteris establerts.

Si a Catalunya no hi ha un receptor adient, l’òrgan s’adjudica a algun dels centres trasplantadors de la resta de l’Estat mitjançant l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), d’acord amb un torn rotatori.

Finalment, si en tot l’Estat no es troba un receptor compatible, l’OCATT ofereix l’òrgan a les organitzacions de trasplantament estrangeres.

Què s’ha de fer quan s’està en llista d’espera?

S’ha d’estar localitzable 24 hores al dia i s’ha de portar una vida el més normal possible.

Atès que es desconeix el moment en què pot sorgir una donació és impossible preveure el temps d’espera exacte per ser trasplantant. És freqüent que el desànim aparegui en aquesta etapa després de diversos mesos sense ser avisat, però s’ha de tenir la seguretat que l’equip de trasplantament continua treballant. Quan aparegui el donant adequat, sigui quin sigui el dia de la setmana, laboral o festiu, l’equip multidisciplinari de trasplantament estarà disposat a realitzar l’operació.

Què cal fer quan es rep la trucada per fer-se el trasplantament?

  • Mantenir la calma.
  • Quedar-se en dejú.
  • Preparar la bossa i dirigir-se a l’hospital ràpidament.
  • Apuntar en una llista els medicaments que s’estiguin prenent i si es té alguna al·lèrgia. 

 

Font: http://trasplantaments.gencat.cat