Com es duu a terme l’adjudicació d’òrgans i teixits als pacients que estan en llista d’espera?

Criteris generals en l’adjudicació d’òrgans per a trasplantaments
La decisió sobre quins són els òrgans extrets i quins són aptes per trasplantar es regeix pel principi de beneficència, que orienta la decisió al fet que el trasplantament permeti controlar la malaltia i proporcioni una major qualitat de vida. L’altre principi que es té en compte a l’hora de decidir una adjudicació és la justícia, en el sentit de donar a cadascú segons el seu dret. Aquí hi intervé un factor fonamental que és el temps d’espera.

Aquestes condicions són molt restrictives, sobretot perquè el nombre d’òrgans és limitat i totes les persones que esperen tenen indicació de trasplantament. Per als trasplantaments de ronyó s’exigeix compatibilitat de grup sanguini i màxima compatibilitat immunològica. Aquestes variables s’ordenen en funció del temps d’espera.

Per als trasplantaments de fetge, cor i pulmó els criteris principals són el grup sanguini, la mida de l’òrgan i el temps d’espera. Finalment, s’han de considerar les preferències en relació amb els criteris d’urgència i als receptors infantils. En el cas de receptors pediàtrics, existeixen centres que desenvolupen programes específics de trasplantament infantil. Sempre que sigui possible, els òrgans de donants infantils s’assignen a pacients pediàtrics. A més a més, en el cas del fetge i el pulmó, existeixen tècniques quirúrgiques que permeten adaptar la mida d’un òrgan d’un donant adult.

cucut

Criteris específics en l’adjudicació en el trasplantament de fetge
L’ordenació de la llista d’espera s’estableix per un sistema consensuat entre els diferents equips de trasplantament hepàtic de Catalunya. Aquest sistema ordena els i les pacients d’acord a una major gravetat clínica i un major risc de mort pretrasplantament considerant també el temps en llista d’espera. Es confecciona així una llista única autonòmica dels pacients prioritzats més greus.

El sistema utilitzat per assignar la gravetat i per tant, per prioritzar en llista d’espera, és el sistema MELD (model for end-stage liver disease). Aquesta sistema ofereix una puntuació calculada a partir de tres variables analítiques. El MELD és reproduïble, objectiu i permet una bona estimació del risc de mort a tres mesos pels pacients en llista d’espera. Quan es produeix una donació i l’òrgan queda disponible per ser trasplantat, l’òrgan s’adjudica segons l’ordre així establert. Els infants tenen un programa de priorització a nivell estatal, a través del sistema PELD. Les malalties hepàtiques agudes sobre fetges prèviament sans comporten un elevat risc de mort a curt plaç i reben l’assignació de prioritat nacional (urgència 0). L’hepatòleg o la hepatòloga de guàrdia avisa la persona receptora més idònia.

Després de l’extracció, el procediment d’adjudicació que segueix un òrgan és totalment diferent al procés que segueixen els teixits. Els òrgans han de ser trasplantats poc temps després de la seva extracció, per això la distribució és un element molt important. En canvi, els teixits s’envien al banc corresponent, on es processaran, emmagatzemaran i distribuiran per al seu posterior trasplantament.

llistes_de_espera

Com es garanteix la transparència del procés?

L’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), dins del Departament de Salut, gestiona, coordina i supervisa el procés d’adjudicació d’òrgans i de teixits per garantir-ne la transparència mitjançant el registre i la supervisió de tots els processos implicats, des de l’adjudicació fins al seguiment dels òrgans i teixits trasplantats.

Per respectar l’anonimat entre el donant i el receptor, es segueixen les indicacions de la Llei (Llei 30/1979, de 27 d’octubre), que prohibeix, d’una banda, que els familiars del donant puguin conèixer la identitat de les persones receptores, i de l’altra, que el receptor o els seus familiars sàpiguen de qui és l’òrgan que es trasplantarà. Per tant, han de mantenir-se de manera completament confidencial les dades d’identificació del donant i de la persona receptora (anonimat), en el cas que el donant sigui un cadàver.

Comments are closed