Posició de la Societat Catalana de Trasplantament respecte les vacunes COVID-19

La vacunació contra el SARS-Cov-2 té un balanç risc-benefici esperat molt favorable a favor de
la vacunació, per la qual cosa la SCT secunda sense reserves la vacunació massiva dels
potencials receptors de trasplantament en llista d’espera i dels ja trasplantats. Des de la SCT se
sol·licita que els professionals puguem disposar d’informació actualitzada de les dades de
seguretat i eficàcia tant dels estudis fase III com de les dades post-comercialització per a poder
oferir informació personalitzada.

Enllaç a :    DOCUMENT INFORMATIU DE LA SCT SOBRE LA VACUNACIÓ DE COVID-19